สาธารณะศึกษา

39 Posts
เพิ่มพื้นที่เรียนรู้
Infos
Select or Drag a file

GPS coordinates

Select or Drag a file

Select or Drag files

Select or Drag a file

Select or Drag a file

Enter the URL that should be embedded. It could be a video (Youtube, vimeo ...) URL, Audio playlist URL, Website URL and more. To be used with the format "Embed" or "All"!
Check the list of supported services http://codex.wordpress.org/Embeds.
If the URL is a valid url to a supported provider, the plugin will use the embed code provided to it. Otherwise, it will be ignored!

 

สาธารณะศึกษา” หมายถึง การศึกษาเรียนรู้รูปแบบหลากหลายที่ภาคประชาสังคมเป็นผู้จัดเป็นทางเลือกทดแทนหรือคู่ขนานไปกับการศึกษาในระบบรูปแบบเดียวที่รัฐจัด

 

“พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ” หมายถึง พื้นที่/หน่วยงาน/องค์กรภาคประชาสังคมผู้จัดการศึกษาเรียนรู้รองรับสาธารณะศึกษา อย่างมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป ในทางอัตลักษณ์ ปรัชญา องค์ความรู้สำคัญ ด้วยหลักสูตร กระบวนการ เครื่องมือจัดการเรียนรู้ ที่ผู้อำนวยการเรียนรู้หรือนักจัดการเรียนรู้ของพื้นที่รังสรรค์ขึ้น และอย่างสอดคล้องไปกับโลกของวิยาการความรู้ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าใหม่ ในวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่เพื่ออนาคต  ปัจจุบันสังคมไทยมีพื้นที่เรียนรู้สาธารณะอยู่มากมายที่เป็นการศึกษาบนฐานชุมชน การศึกษาบนฐานสัมมาชีพ การศึกษาเชิงนิเวศวัฒนธรรม การศึกษาเชิงสืบสานภูมิปัญญา การศึกษาในแนวอิสระ การศึกษาในแนวนวัตกรรมเทคโนโลยี การศึกษาบ้านเรียน/ศูนย์การเรียน การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น  ทั้งที่เป็นพื้นที่จริงเชิงกายภาพและพื้นที่บนเครือข่ายไซเบอร์สเปซ

สาธารณะศึกษาภายใต้ key world สำคัญ ดังนี้

  • สาธารณะศึกษา การศึกษาโดยสาธารณะ
  • สาธารณะศึกษา การจัดการศึกษาที่ทุกคนเป็นเจ้าของ
  • สาธารณะศึกษา การศึกษาเรียนรู้รูปแบบหลากหลายที่ภาคประชาสังคมเป็นผู้จัด  เป็นทางเลือกทดแทนหรือคู่ขนานไปกับการศึกษาในระบบรูปแบบเดียวที่รัฐจัด
  • สาธารณะศึกษา หัวใจสำคัญของการมีส่วนร่วม ประเด็นร่วม เรียนรู้ร่วม ชุมชนร่วม
  • สาธารณะศึกษา การศึกษาเพื่ออนาคต ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

องค์ความรู้พื้นที่เรียนรู้สาธารณะภายใต้ key world สำคัญ ดังนี้

  • พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ กลไกการขับเคลื่อนสาธารณะศึกษา
  • พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ พื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิต
  • พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ พื้นที่เรียนรู้ที่ชุมชนเป็นเจ้าของ
  • พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ เรียนรู้หลากหลาย โดดเด่นแตกต่างกันไปในอัตลักษณ์ ปรัชญา
Thaiopenmap.net เป็นแฟลตฟอร์มทดลองที่จัดทำโดย New Gen Network หวังช่วยเป็นเครื่องมือให้คนทำงานเด็กเยาวชนทั่วประเทศใช้ประโยชน์ได้
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.